cn

数据解决方案

请输入姓名

手机号码格式错误

请输入联系电话

请输入公司名称

请输入正确的工作邮箱

请输入数据需求

提交成功!感谢您支持数据堂。

填写格式错误请重新填写

确定

数据需求不能小于5个字且不能为纯数字

https://www.datatang.com

https://www.datatang.ai

m.datatang.ai

1436

_AI数据集产品_数据堂

10小时客家方言女声合成库_10小时客家方言女声合成库

10小时客家方言女声合成库

  • 经授权许可的成品数据集助力快速启动AI项目

10小时客家方言女声合成库,由梅州客家发音人录制。语料音素覆盖均衡,专业语音学家参与标注,精准匹配语音合成的研发需求。

获取样例 购买咨询

数据规格

格式
48kHz,24bit,wav,单声道
录音环境
专业录音棚环境
录音内容
通用语料
人员
专业声优,20-30岁,梅州方言
标注特点
音字标注,韵律标注
设备
专业录音设备及软件
语言
梅州客家方言
应用场景
语音合成

样例展示

  • 你等#1抓紧#1来看#1勇士#3,真係#1看一次#2笑一次#4。ni1 dên3 za1 gin3 loi2 kon4 iung3 si4 zen1 hê4 kon4 id5 ci4 xiau4 id5 ci4

  • 唔係话#2鲨鱼#1唔可以#1停下来#3,晓#1窒息个咩#4?m2 hê4 va4 sa1 n2 m2 ko3 i1 tin2 ha4 loi2 hiau3 zed5 xid5 gê4 mê1

  • 第一次#1销售#1例会#3,爱佢#1分享#3,佢#1分享欸#1唉只#4。ti4 id5 ci4 xiau1 cu2 li4 fi4 oi4 gi2 fun1 hiong3 gi2 fun1 hiong3 ê2 ê3 zag5

  • 涯#1就係#1自家#1百度#3,正知得#3佢原来#1就係#4。ngai2 qiu4 hê4 ci4 ga1 bag5 tu4 zang4 di1 dêd5 gi2 ngian2 loi2 qiu4 hê4

  • 能陪产#1就#1陪产#3,老婆#1生细仔#2太唔容易了#4。nên2 pi2 san3 qiu4 pi2 san3 lau3 po2 sang1 sê4 zai3 tai4 m2 iung2 i4 liau3

已获被采集人明确授权且高质量的成品训练数据集助您快速启动AI项目

立即开始

相关数据推荐

4人东北方言平均音色合成库
4人东北方言平均音色合成库
10小时潮汕话女声合成库
10小时潮汕话女声合成库
2人墨西哥西班牙语平均音色合成库
2人墨西哥西班牙语平均音色合成库
2人西班牙语平均音色合成库
2人西班牙语平均音色合成库

数据亮点

10小时客家方言女声合成库

*姓名:

*手机:

*公司名称:

*企业邮箱:

*需求:

10小时客家方言女声合成库