cn

数据解决方案

请输入姓名

手机号码格式错误

请输入联系电话

请输入公司名称

请输入正确的工作邮箱

请输入数据需求

提交成功!感谢您支持数据堂。

填写格式错误请重新填写

确定

数据需求不能小于5个字且不能为纯数字

https://www.datatang.com

https://www.datatang.ai

m.datatang.ai

1410

_AI数据集产品_数据堂

10小时潮汕话女声合成库_10小时潮汕话女声合成库

10小时潮汕话女声合成库

  • 经授权许可的成品数据集助力快速启动AI项目

10小时潮汕话女声合成库,由潮汕汕头发音人录制。语料音素覆盖均衡,专业语音学家参与标注,精准匹配语音合成的研发需求。

获取样例 购买咨询

数据规格

格式
48kHz,24bit,wav,单声道
录音环境
专业录音棚环境
录音内容
通用语料
人员
专业声优,20-30岁,汕头方言
标注特点
音字标注、韵律标注
设备
专业录音设备及软件
语言
汕头潮汕话
应用场景
语音合成

样例展示

  • 第一次#1销售#1例会#3,叫伊#1分享#3,伊#1分享了#1字个#4。doin6 ig4 ce3 siao1 ciu5 li7 huê6 gio3 i1 hung1 hiang2 i1 hung1 hiang2 liao3 ri7 gai7

  • 富士山#2哈是#1好睇个#3,明年#1准备#1再去#1一次#4。bu3 se6 san1 hah4 si6 ho7 toin2 gai7 mêng5 ni5 zung2 bi6 zai3 ke3 zêg8 ce3

  • 指个#1医院#1虽然#1级别#1过低#3,但是#2有#1糖尿病#1专科#4。zi2 gai7 ui1 in7 sui1 riang5 kib4 biag8 guê3 di1 dang6 si6 u6 teng5 rio7 bên7 zuang1 kuê1

  • 我#1而是#1胶己#1百度#3,正知#2伊个#1原来#1而是#4。ua2 ru5 si6 ga1 gi7 bêh4 dou7 zian3 zai1 i1 gai7 nguang5 lai3 ru5 si6

  • 卡#1紧张了#3,习惯#1而好#3,字种#1心态#3多补考#1挂次#3而好了#4。ka2 ging2 ziang1 liao3 sib8 guang3 ru5 ho7 ri7 zêng2 sim1 tai3 do1 bou2 kao2 gua3 ce3 ru5 ho7 liao3

已获被采集人明确授权且高质量的成品训练数据集助您快速启动AI项目

立即开始

相关数据推荐

4人东北方言平均音色合成库
4人东北方言平均音色合成库
10小时客家方言女声合成库
10小时客家方言女声合成库
2人墨西哥西班牙语平均音色合成库
2人墨西哥西班牙语平均音色合成库
2人西班牙语平均音色合成库
2人西班牙语平均音色合成库

数据亮点

10小时潮汕话女声合成库

*姓名:

*手机:

*公司名称:

*企业邮箱:

*需求:

10小时潮汕话女声合成库