cn

数据解决方案

请输入姓名

手机号码格式错误

请输入联系电话

请输入公司名称

请输入正确的工作邮箱

请输入数据需求

提交成功!感谢您支持数据堂。

填写格式错误请重新填写

确定

数据需求不能小于5个字且不能为纯数字

https://www.datatang.com

https://www.datatang.ai

m.datatang.ai

1006

_AI数据集产品_数据堂

760小时越南越南语语音数据_朗读(手机)_760小时越南越南语语音数据_朗读(手机)

760小时越南越南语语音数据_朗读(手机)

  • 经授权许可的成品数据集助力快速启动AI项目

越南越南语语音数据_朗读(手机),基于给定的脚本朗读并模拟录制,内容涵盖通用、交互、车载、家居等多类别。此数据集标注了文本内容等多种属性,由1751名来自不同地域、不同文化背景的越南人员录制,准确性高,匹配主流安卓、苹果系统手机,为语音识别相关研究及应用提供了丰富的资源,经多家AI公司验证:有助于模型面对真实世界的多样性时能够表现出色。我们严格遵循数据保护法规和隐私规定,确保数据采集、存储和使用的过程中维护用户的隐私和合法权益,所有数据均遵循GDPR, CCPA, PIPL。

获取样例 购买咨询

数据规格

格式
16kHz,16bit,未压缩wav,单声道
内容分类
口语类;交互类;家居命令类;车载命令;数字类;新闻类
录音条件
相对安静的室内,无回声
录音设备
安卓手机,苹果手机
录音人信息
共计1,751人;其中男性778人,女性973人;18~25岁1,138人,占比65%;26~65岁613人,占比35%
国家
越南
语言地区代码
vi-VN
语言
越南语
标注特点
标注文本内容
准确率
句准确率95%

样例展示

  • Chúng ta không thể cứ gọi họ và bảo họ phải làm gì.

  • Đặc sản của nhà hàng Bến Ngự Quán là gì?

  • Bật điều hòa lên!

  • ngày ba mươi tháng một năm một nghìn chín trăm hai mươi chín

  • tôi luôn luôn muốn kiểm tra huyết áp của mình, hãy hiển thị

已获被采集人明确授权且高质量的成品训练数据集助您快速启动AI项目

立即开始

相关数据推荐

310小时土耳其语语音数据_朗读(手机)
310小时土耳其语语音数据_朗读(手机)
268小时丹麦语语音数据_朗读(手机)
268小时丹麦语语音数据_朗读(手机)
786小时荷兰语朗读语音数据(手机)
786小时荷兰语朗读语音数据(手机)
1,997小时普通话语音数据_金融领域朗读(手机)
1,997小时普通话语音数据_金融领域朗读(手机)

数据亮点

760小时越南越南语语音数据_朗读(手机)

*姓名:

*手机:

*公司名称:

*企业邮箱:

*需求:

760小时越南越南语语音数据_朗读(手机)